Zostań Samodzielnym Księgowym
w 3 miesiące
Kurs księgowego Bilansisty
według formuły 6P

/
Skończyłaś/eś studia z zakresu Rachunkowości a może kurs i nie masz doświadczenia?

Masz głowę nabitą teorią, ale nie było okazji aby przekuć ją w praktykę?

Pracujesz w dziale księgowości i wykonujesz tylko część obowiązków księgowych?

A może zajmujesz samodzielne stanowisko, ale nie sporządzasz sprawozdania finansowego lub prowadzisz tylko spółkę handlową albo nie rozliczasz transakcji zagranicznych i operacji walutowych? 
Kurs Księgowego-Bilansisty, który przygotuje Cię do Samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod czujnym okiem
Karoliny Kaszubowskiej - szkoleniowca, biegłej rewident w latach 2003-2021
z  ponad 20 - letnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych,
prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
doradztwie w rekrutowaniu oraz w szkoleniu pracowników działów f-k, 
a także w organizowaniu systemów kontroli wewnętrznej i rachunkowości małych i średnich firm.
Od 2018 roku przeszkoliła już kilkaset osób w ramach dwóch podstawowych kursów - Księgowy - Bilansista i Główny księgowy - dyrektor finansowy
a w jej webinarach wzięło udział kilka tysięcy księgowych!
Jesteś w dobrym miejscu! 
Jak podaje portal karierawfinansach.pl na rynku pracy brakuje samodzielnych księgowych- wykwalifikowanych specjalistów, znających przepisy i programy księgowe!
Dlatego nie zwlekaj, przyspiesz rozwój swojej kariery i awansuj!

/
Przeczytanie informacji zawartych na tej stronie będzie
Twoją Najlepszą Inwestycją!
Stań się Odporny na zmiany na rynku pracy 
i Spraw aby to Praca szukała Ciebie! 
1. Podstawy rachunkowości, które zapoznają Cię z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z praktycznymi przykładami przedstawianymi w programie f-k.

2. Praca z programem finansowo - księgowym, podczas których dowiesz się jak: 

✔Jak rozpocząć pracę z programem finansowo - księgowych

✔Jak wprowadzać i ujmować dokumenty zakupu, sprzedaży, kosztowe, listę płac czy dokumenty magazynowe - w ujęciu rachunkowym oraz na potrzeby podatku dochodowego oraz VAT

✔W jaki sposób dokonać importu dokumentów z innych systemów, jak np. systemu magazynowego 

✔Jak uzgadniać konta księgowe z ewidencją analityczną, np. modułem rozrachunków, tabelą amortyzacyjną (np. w osobnym module lub arkuszu Excel), programem magazynowym itp.

✔Jak szukać błędów, w jaki sposób one powstają, jakie są ich przyczyny i jak je efektywnie skorygować

✔Jakie procedury należy wykonać na koniec roku aby prawidłowo przenieść salda do sprawozdania finansowego

3. Inwentaryzacja oraz sporządzania sprawozdania finansowego (jak sporządzić bilans i RZiS oraz Informację dodatkową na podstawie zestawienia obrotów i sald, co umożliwi prawidłowe zamknięcie roku w małej firmie.

4. Podstawy naliczania płac oraz składek ZUS w małej firmie.

⚠️ W ramach kursu otrzymasz licencję edukacyjną programu Rewizor - na czas dostępu do kursu!

Z czego składa się kurs bilansisty?
Kurs dostępny Online - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na platformie kursowej!
Realizujesz we własnym tempie!
Kurs składa się z ok. 100 lekcji, udostępnianych stopniowo przez okres 3 miesięcy, na które składają się:
Lekcje w formie Wideo będą kończyły się zadaniem do samodzielnego wykonania we własnym programie f-k lub zainstalowanym na potrzeby kursu - w wersji edukacyjnej lub demonstracyjnej, dzięki czemu w krótkim czasie opanujesz wszystkie podstawowe umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego!
/
Szczegóły kursu:
Co zawiera Kurs Bilansisty

I. Zaczynamy od Powtórki zagadnień podstawowych – przypomnisz sobie co to jest dziennik, zestawienie obrotów i sald, jak je uzgadniać, co to są konta aktywne, pasywne, aktywno-pasywne i wynikowe. Zagadnienia te zostaną przedstawione w programie finansowo-księgowym Rewizor aby ułatwić Ci ich praktyczne przećwiczenie w Twoim programie.

II. Część teoretyczna – zapozna Cię z przepisami ustawy o rachunkowości, zobrazowanymi przykładami aby stworzyć solidne podstawy dla umiejętności praktycznych.

III. Każda partia materiału kończy się quizem sprawdzającym wiedzę aby ujawnić ewentualne zagadnienia wymagające powtórzenia.

IV. Część główna - praktyczna – lekcje odbywają się z zastosowanie systemu f-k Rewizor, jak również z wykorzystaniem programu magazynowego Subiekt i arkuszy Excela.

W tej części nauczysz się:

1. ✅ Zakładać podmiot w programie f-k i ustalać parametry płatnika, takie jak sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy czy VAT

2. ✅ Ustalać wykaz kont księgowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

3. ✅ Rozpoznawać różne rodzaje spółek prowadzących działalność gospodarczą oraz najważniejsze różnice, co ma praktyczne przełożenie m.in. na sposób prowadzenia ksiąg czy opodatkowania

4. ✅ Wprowadzać i importować bilans otwarcia

5. ✅ Rozliczać podatki – podatek dochodowy oraz podatek VAT – poznasz najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest potrzebna na stanowisku samodzielnego księgowego

6. ✅ Wprowadzać dokumenty księgowe – w tym faktury zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW itp. do systemu f-k – ustalać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT, poznasz zasady funkcjonowania konta Rozliczenie VAT w przyszłych okresach

7. ✅ Wprowadzać i amortyzować środki trwałe, w tym – praca na tabeli amortyzacyjnej w programie Excel oraz ustalać amortyzację podatkową – dowiesz się co to jest KŚT i jakie ma zastosowanie dla ustalenia amortyzacji podatkowej

8. ✅ Uzgadniać konta środków trwałych, umorzenia i amortyzacji z danymi w tabeli amortyzacyjnej

9. ✅ Ujmować w księgach faktury zaliczkowe oraz rozliczać po zakończeniu usługi/dostarczeniu towaru

10. ✅ Poznasz Podstawy pracy z programem magazynowym (na przykładzie programu Subiekt) aby właściwie kontrolować dane w nim zawarte a także weryfikować poprawność ich importu do systemu f-k

11. ✅ Uzgadniać stany i obroty magazynowe z danymi na kontach księgowych

12. ✅ Ustalać schematy importu danych z programu magazynowego do programu f-k oraz importować dokumenty magazynowe oraz sprzedaży

13. ✅ Uzgadniać dane pochodzące z innych programów/systemów z danymi ksiąg rachunkowych

14. ✅ Wprowadzać i odpowiednio ujmować w deklaracjach VAT transakcje międzynarodowe – WDT, WNT, import usług, usługi świadczone poza terytorium kraju

15. ✅ Rozliczać różnice kursowe – zarówno zrealizowane, jak również dokonywać wyceny walut na koniec roku, uzgadniać salda kont walutowych

16. ✅ Ustalać metodę wyceny środków pieniężnych w walutach obcych oraz wyceny rozchodów magazynowych – FIFO, LIFO, średnia ważona i szczegółowa identyfikacja cen oraz poznasz wpływ zastosowanej metody wyceny na saldo bilansowe

17. ✅ Uzgadniać konta księgowe z rejestrami VAT i sporządzać deklaracje VAT

18. ✅ Ujmować w księgach Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne i uzgadniać salda na koniec roku

19. ✅ Pracować z Modułem rozrachunków – uzgadniać stan rozrachunków w module rozrachunków z saldami księgowymi rozrachunków

20. ✅Ustalać odpisy aktualizujące zapasy, środki trwałe czy należności oraz rozwiązywać odpisy, ujmować likwidacje czy rezerwy

21. ✅ Poznasz Zasady sporządzania listy płac oraz rozliczania składek ZUS, jak również podstawy programu Płatnik aby samodzielnie naliczać płace i składki ZUS w małej firmie

22. ✅ Ujmować w księgach listy płac, uzgadniać rozrachunki z pracownikami, US, ZUS

23. ✅ Analizować niezgodności, przeglądać zapisy na kontach, zestawienia obrotów i sald, uzgadniać salda z wykorzystaniem arkuszy programu Excel

24. ✅ Rejestrować operacje na kontach rodzajowych (zespół 4) oraz według miejsc powstawania kosztów (zespół 5)

25. ✅ Rozliczać koszt wytworzenia produktu, ustalać produkcję w toku oraz zmianę stanu produktów

26. ✅ Zamykać krąg kosztów w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym

27. ✅ Tworzyć schematy importu dokumentów, pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

28. ✅ Analizować zestawienia obrotów i sald, zamykać księgi, sporządzać polecenia księgowania, przygotowywać wydruki

29. ✅ Przenosić konta wynikowe na wynik finansowy

30. ✅ Ustalać zaliczki na podatek dochodowy, w tym wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów i przychodów (trwałe i przejściowe), tzw. koszty i przychody statystyczne

31. ✅ Wprowadzać salda do bilansu i rachunku zysków i strat z wykorzystaniem arkuszy Excela

32. ✅ Poznasz Zasady sporządzania informacji dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

33. ✅ Rozliczać wynik finansowy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników

⚠️ Dodatkowy moduł: Rozpoczęcie pracy z programem Optima oraz  Symfonia Finanse i Księgowość
Ukończenie tego kursu pozwoli Ci pełnić funkcję Samodzielnego Księgowego 
a także przystąpić do kursu 
Głównego księgowego - Dyrektora finansowego!
Możesz to zrobić nie czekając na kolejną edycję kursu GK-DF i Dodatkowo otrzymać zniżkę w wysokości  700 zł
Szczegółowe zasady znajdziesz w Regulaminie kursu.
Bonus 3
/
Kurs obsługi komputera dla księgowych (w tym podstawy Worda i Excela) - online. Kurs oparty jest na blisko dziesięcioletnim doświadczeniu współpracy z użytkownikami programu Novator i odpowiada na potrzeby zgłaszane przez księgowych!
Dzięki niemu efektywniej wykorzystasz komputer i sprawniej wykonasz swoje obowiązki oszczędzaj cenny czas!
3 godziny wideo

Wartość bonusu to 360 zł 
Bonus 2
/
Nagranie 16 webinarów na temat zamknięcia roku w księgach, sporządzania sprawozdania finansowego, ustalania ścieżki rozwoju kariery, zasad projektowania kontroli wewnętrznej oraz prognozowania finansowego, a w nich m.in.:
✔ uzgadnianie sald księgowych
✔ inwentaryzacja sald, potwierdzenia i spis z natury
✔ elementy analizy finansowej oraz przepływów pieniężnych
✔ problematyczne zagadnienia takie jak rezerwy czy podatek odroczony
✔ rozliczanie kosztów i uzgadnianie kręgu
✔ Ustalanie ścieżki rozwoju kariery, zasady projektowania kontroli wewnętrznej oraz prognozowanie finansowe.
ok. 18 godzin wideo

Wartość bonusu to 780 zł
Bonus 1
/
Licencja programu Novator - do sporządzania sprawozdań finansowych - dla jednostek małych lub mikro pozwalającą nie tylko sporządzić e-sprawozdanie, ale także umożliwiającą odczyt plików XML. Przy jego pomocy sprawnie i rzetelnie przygotujesz sprawozdanie w formacie XML!

Wartość bonusu to 300 zł 
Co JESZCZE otrzymujesz:
Wartość łączna bonusów to   1.440 zł !
/
główna księgowa
Anna Janusek
Moim głównym celem jest oczywiście poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego, poprawne rozliczenie podatkowe firmy, ale także wspomaganie zarządu w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji z punktu widzenia korzyści finansowych.
Tematy, które są poruszane w kursie porządkują moją dotychczasową wiedzę, jednocześnie uzupełniając ją; szczegóły, a także pozwalają mi na zdobycie nowych kompetencji. Bardzo podoba mi się podejście praktyczne, a przede wszystkim; zwrócenie uwagi przez główną
księgową- dyrektora finansowego na te aspekty, wspomagać zarząd w kierowaniu firmą, np.
zarządzanie gospodarką materiałową.
Materiały w kursie; prezentowane są w sposób dla mnie jasny i zrozumiały.
Najpierw zaczęliśmy od porządnej powtórki, co pozwala na maksymalne wykorzystanie wiedzy kursu.

Polecam kurs osobom, które chcą zrobić duży krok do przodu i rozwinąć skrzydła.
Moja rada - samodyscyplina i regularne przerabianie lekcji, wtedy Wasz krok będzie ogromny.
Opinie uczestników moich kursów:
samodzielna księgowa w biurze rachunkowym
Dorota 
Na kurs do Pani Karoliny trafiłam dzięki stronie na facebooku : “Karolina Kaszubowska – doradca księgowego”. Tu odnalazłam bardzo przydatne materiały dotyczące księgowości. Wkrótce pojawiła się informacja o możliwości zakupu kursu głównego księgowego. Biorąc w nim udział doszłam do wniosku iż chciałabym usystematyzować wiedzę od podstaw. Wówczas trafiłam na kurs bilansisty. Zapoznaje on z zasadami rachunkowości wraz z praktycznymi przykładami. Ponadto zapoznaje ze szczegółowym wyjaśnieniem z planem kont. Uczy jak wprowadzać dokumenty księgowe na przykładzie programu finansowo-księgowego “Rewizor GT”. Pokazuje jak prawidłowo powinno uzgadniać się konta księgowe i jakie prace należy wykonać na koniec roku. Wszystkie zagadnienia są poruszane w sposób profesjonalny. Materiały w kursie; prezentowane w sposób jasny i zrozumiały.
Tematy, które są poruszane w kursie uzupełniają oraz porządkują moją dotychczasową wiedzę.
Polecam kurs wszystkim osobom, które planują zacząć pracę w księgowości oraz tym ,które mają już jakiś staż.
O moim uczestnictwie w kursie zdecydowała chęć usystematyzowania i poszerzenia wiedzy z zakresu rachunkowości, ale i mnogość zmian w ustawach, jakich w ostatnim czasie doświadczamy.
I rzeczywiście zakres kursu szeroko omawia pogrupowany w przejrzysty sposób materiał, podkreślenia jednak wymaga fakt, że sposób w jaki Pani Karolina Kaszubowska przekazuje i objaśnia treść ustaw, sposób w jaki popiera przykłady praktyczne konkretnymi artykułami, wywarł na mnie ogromne wrażenie i sprawił, że dziś czytanie ustaw uważam za podstawę warsztatu księgowego.
Kurs nie jest prosty, wymaga samodyscypliny, wymusza konieczność wyrobienia w sobie umiejętności zarządzania własnym czasem, jednak dzięki profesjonalnym podpowiedziom Prowadzącej, która cały czas swoją grupę mobilizuje i motywuje do działania, wszytko okazuje możliwe.
Dzięki dostępnym materiałom audio oraz pdf do każdego obszaru można wrócić w dowolnie dogodnym dla siebie czasie i miejscu. 

Wszystkim, którzy chcą zadbać o własny rozwój, prowadzony przez Panią Karolinę Kaszubowską kurs serdecznie polecam.

Anna
główna księgowa
/
Doradca Podatkowy
Właściciel ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego w Krakowie
Monika Kawalec
Jestem doradcą podatkowym od 13 lat. Olbrzymią rolę kładę od samego początku na rozwój zawodowy oraz ciągłe doskonalenie zawodowe.
Blogiem Pani Karoliny zainteresowałam się przez przypadek – szukając rozwiązań problemu księgowego. Tam natrafiłam na wiele bardzo ciekawych lekcji z których bardzo dużo skorzystałam. Następnie dotarłam do grupy na Facebooku ekspert rachunkowości którą również prowadzi Pani Karolina. Zauważyłam że udostępnia wiele bardzo ciekawych materiałów które są przydatne w praktyce księgowego. W ten sposób dowiedziałam się o kursie „Główny księgowy dyrektor finansowy”. Zastanawiałam się co tak naprawdę może mi dać uczestnictwo w tego typu kursie na moim etapie rozwoju zawodowego? Jednak podjęłam decyzję że z niego skorzystam bo nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w tego typu kursie online.
Jestem z kursu bardzo zadowolona. Regularnie poza materiałami powtórkowymi które z chęcią odsłuchałam na początku kursu, regularnie pojawiają się nowe lekcje i każda z nich bardzo zrozumiały sposób na poziomie praktycznie każdego etapu rozwoju zawodowego przedstawia problemy z którymi spotykamy się na co dzień. Materiały są przygotowane w bardzo przystępny sposób. Po każdej lekcji chciałoby się wiedzieć więcej i więcej.
Z uwagi na wykonywany zawód podchodzę do tematu księgowości od strony bardziej podatkowej więc bardzo zafascynował mnie profesjonalizm Pani Karoliny od strony księgowej, co skłoniło mi do uczestnictwa w kursie. Okazało się to bardzo dobrą decyzją. Poza materiałami w formie video a także różnego rodzaju plikami tekstowymi pomocnikami w postaci arkuszy lub wytycznych, w czasie kursu dla uczestników przewidziane jest są również inne bonusy dzięki czemu część opłaty zwraca się natychmiast. Moim ulubionym bonusem jest oczywiście program do sprawozdań finansowych Novator, który sumie używałam już przed zapisaniem się na kurs a którego współtwórcą jest również Pani Karolina. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem że kurs spełni oczekiwania zarówno księgowych z wieloletnim doświadczeniem jak i również osób początkujących. 

Każdy kto chce się rozwijać a księgowość jest jego pasją na pewno poczuję się dużo pewniej po ukończeniu kursu mając świadomość jaki ogrom wiedzy zostało mu przekazany. Dodatkowym atutem jest to ze każdą lekcję można odtworzyć tyle razy ile jest potrzeba a nauka odbywa się online, wygodnie w domu lub innym miejscu , tam gdzie akurat mamy czas i ochotę na naukę.
Daję 5 na 5.

/
samodzielna księgowa
Żaneta Łuczak
Jakiś czas temu zaczęłam obserwować stronę doradca księgowego i okazało się, że jest tam cały wachlarz tematów do wyboru które można wykorzystać w pracy. (z racji wykonywania zawodu).
Więc jak tylko usłyszałam o kursie a były dwa "Bilansista i GK" to ostrożnie podeszłam do tematu i powiedziałam sobie że najpierw bilansista bo nie wiem czy mi się spodoba forma prowadzenia kursu.
No i wpadłam. Okazało się, że kurs oprócz tego że podniósł moją samoocenę to pomógł mi spiąć wiedze w pewną całość.
Najpierw teoria, ale był zapał do nauki więc powiedziałam sobie: " że przebrnę " i nagle olśnienie że przecież czytałam UoR, a jednak nie do końca ze zrozumieniem, a kurs w zrozumiały sposób podkreślił i uwypuklił rzeczy istotne.
Przeszliśmy do części praktycznej i nagle dużo rzeczy stało się prostsze już wiem co z czym porównywać i na co jeszcze mocniej zwrócić uwagę. Bardziej pewnie podchodzę do swojej pracy bo wiem już teraz, że robię to dobrze.
Kolejna rzecz to czas " który nie jest z gumy " a kurs możemy w każdej chwili obetrzeć nie wychodząc z domu. Powtórzę, że jestem na kursie Bilansisty a materiał udostępniony jest w takich dawkach, że nie potrafi zniechęci nikogo bo jest w KRÓTKICH lekcjach więc z przyjemnością się go ogląda. Kurs bilansisty to dla mnie udział w wyścigu w maratonie a skoro stanęłam na stracie to podjęłam wyzwanie i nawet kiedy upadnę do wstanę i dobiegnę do mety. Czy polecam innym kurs hmm.. Poleciłam.I mam nadzieję, że wkrótce z niego skorzystają. Nie spodziewałam się również tego że, będą organizowane spotkania które jeśli mamy problemy w pracy to możemy je rozwiązać we wspólnym gronie pod okiem specjalisty.  
Dostęp do kursu otrzymujesz
na 12 miesięcy!
/
Dokonując płatności możesz skorzystać z opcji ratalnych - raty tpay za pośrednictwem Alior Banku lub raty PayU na oświadczenie!
/
Masz pytania - napisz na:
doradcaksiegowego@gmail.com